Hur man använder Grundläggande italienska fraser för resor

December 25

Planerar en resa till Italien? Lära sig några grundläggande fraser kan hjälpa dig lättare ta sig runt under din semester - och kan även hjälpa dig att göra några italienska vänner.

Instruktioner

Grundläggande italienska för resenärer

1 Den BasicsPlease. Per favore. (Pehr fah-VOH-Reh) Tack. Grazie. (Grah-zee) Du är välkommen. Prego. (PREH-GOH) Vänligen. Per favore. (PER FAH-vohr-ray) Tyvärr. Scusi. (Skew-zee) Ursäkta mig (när de passerar någon). Permesso (PERM-eh-so) Mitt namn är ... Mi chiamo ... (MEE Key-ah-moe) God morgon / god eftermiddag. Buon giorno. (Bwon JOHR-no) God kväll. Buona sera. (BWOH-nah SEH-rah) God natt. Buona notte. (BWOH-nah NO-tah) Hello / Farväl Ciao. (Chow) Talar du engelska? Parla inglese? (Par-la IN-Glay-se) Jag talar inte italienska. Non parlo italiano. (Non PAR-låg It-al-ee-AHN-oh) Ja. Si. (Se) nr. Ej. (Ej)

2 Vem, vad, var, när, vem? Qui? (Kee) Var? Duva? (Deg-vay) När? Quando? (Kwan-deg) Vad? Che cosa? (Kah COH-sah) Hur? Komma? (Koh-maj) Hur mycket? Quanto? (Kwan-Toh) Vad är klockan? Che ora è? (Kay eller ah eh)

3 ShoppingI'd vilja köpa ... Vorrei comp .... En blus. Una camicetta. (OO-nah KAM-ee-chet-tah) En skjorta. Una camica. (OO-nah Kah-mee-cha) En jacka. Una Giacca. (OO-nah zjack-ah) En tie. Una cravatta. (OO-nah krah-vah-tah) Ett par skor. Un paio di scarpe. (Oon pay-oh de skäret-kissa) Hur mycket är det? Quanto costa? (KWAN-tå kos-TAH)

4 RestaurantsWaiter. Cameriere. (Kahm-maj-sällsynta eh) Kontrollen. Il conto (ål forts-oh) Menyn. Il menyn. (Ål män-oo) Jag skulle vilja ... Vorrei (vohr-ray) Kan vi ha ...? Potremmo avere (Poh-TREHM-moh ah-VEH-Reh) En servett. un tovagliolo (oon toh-vah-LYOH-Loh) En gaffel. una forchetta (OO-nah Föhr-KEHT-tah) En kniv. un coltello (oon Kohl-TEHL-Loh) En sked. un Cucchiaio (oon kook-KYAH-yoh) Ett glas. un bicchiere (oon beek-KYEH-Reh) En kopp. una tazza (OO-na Tatz-ah) Dessert. Dolci (Dohl-chee)

5 Allmänt Vad är dagens väder? Che tempo fa oggi? (KAY TEM-Poh fah oh-gee) Var är stationen? Dov'è la stazione? (DOH-vay lah Stah-se-egen-nej) Jag mår inte bra. Non mi sento bene. (Non mee sen-tå ben-nej) Var är toaletten? Dov'è la toletta? (Doh-Vay la twa-låt-tah)


  

Kommentar